Friday, 23 September 2011

カボスとカボスと緑のレモン。
友人からの九州土産。

No comments: